อ่านเพิ่มเติมได้ที่:https://tep.engr.tu.ac.th/admission/domesticappliances