อ่านเพิ่มเติมได้ที่ :http://www.jipp.psy.chula.ac.th/admission/