อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://medical.pccms.ac.th/wp-content/uploads/2020/10/ประกาศรับสมคัรนักศึกษา UCL64.pdf