อ่านเพิมเติมได้ที่ :https://www1.reg.kmitl.ac.th/TCAS/news/files/2564_1_news1_1636_2021_05_25-10-32- 40_32eb3.pdf