อ่านเพิ่มเติมได้ที่ :http://bsta.agr.ku.ac.th/en/Register/Register