อ่านเพิ่มเติมได้ที่ :http://bjm.jc.tu.ac.th/news/view/231-B-J-M-ADMISSION-2019