อ่านเพิ่มเติมได้ที่ :https://muic.mahidol.ac.th/eng/wpcontent/ downloads/admissions/application_information_regular.pdf