อ่านเพิ่มเติมได้ที่:http://becon.eco.ku.ac.th/program/38/BEcon-Admission-Timetable