Course update

One On One

เรียนแบบตัวต่อตัว เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้มากขึ้นกับทีมอาจารย์ของเดอะโค้ช

Mini Class

คอร์สเรียนกลุ่มเล็กๆ ขนาด 6-8 คน สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเรียนไปพร้อมๆกับเพื่อนๆ จากต่างโรงเรียน

Online Class

คอร์สเรียนออนไลน์ สามารถเรียนได้ง่ายๆด้วยตัวเอง

Live Coach

ทำการวางแผนสำหรับการสอบ และแนะแนวการศึกษาต่อในทุกระดับชั้น ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ